20. Digitálne technológie menia vzdelávací proces

• Charakterizujte moderný edukačný softvér, didaktickú techniku a učebné materiály.

• Navrhnite scenár vyučovacej hodiny s využitím moderného edukačného softvéru,  didaktickej techniky a učebných materiálov.

• Porovnajte vyučovanie bez, resp. s využitím moderného edukačného softvéru, didaktickej techniky a učebných materiálov.

Charakterizujte moderný edukačný softvér, didaktickú techniku a učebné materiály.

IKT nerovná sa DT

IKT – označujeme široký súbor prostriedkov, postupov a znalostí používaných na spracúvanie a komunikáciu informácií, zdôrazňuje informačnú stránku týchto procesov.

DT – vo vzdelávacom procese rozpoznávame informačné aspekty a konštrukčné aspekty. Informačné aspekty sú zamerané na získavanie informácií. Konštrukčné aspekty – sú zamerané na tvorbu, objavovanie, konštruovanie.(pomáhajú tvoriť, skúmať, objavovať, vyjadrovať, rásť…).

Digitálne technológie DT – okrem počítača zahŕňajú širokú škálu zariadení a prostredí napr.:

DT – prinášajú žiakom pocit samostatnosti, vlastnej kontroly, nárast sebadôvery, sebaúcty, motivácie, majú pozitívny a motivujúci dopad na učenie sa žiakov, lepšiu koncentráciu.

–          sú ťažiskové pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré vyžadujú iný spôsob

komunikácie, interakcie, učenie sa, fyzické, mentálne postihnutie. Napr. zrakovo postihnutí –lupa, čítač obrazovky, braillov riadok; sluchovo postihnutí –písacie telefóny, zariadenia simulujúce odpozerania úst; telesné postihnutie – trackball, alternatívna klávesnica, špeciálna palička do úst.

Moderný edukačný softvér – považujeme taký softvérový prostriedok, ktorý

sa  cieľavedome používa na podporu učenia a učenia sa.

Takýto softvér by mal:

 • mať primerané používateľské prostredie – primerané veku adresáta a účelu používania, t.j. dodržiavať  princíp primeranosti ,
 • produktívne využívať možnosti vizualizácie – používať vizuálne manipulovateľné objekty, vizualizáciu údajov, vizualizáciu stavu práce a pod.,
 • byť interaktívny – čiže reagovať na naše požiadavky a riadenie, spolupracovať s používateľom,
 • byť otvorený – t.j. nie zamknutý voči novým aktivitám, inej grafike, vlastným zadaniam a pod.,
 • podporovať náš didaktický zámer (napr. poskytovať spätnú väzbu),
 • podporovať rozmanitosť, pestrosť a atraktívnosť aktivít,
 • byť zameraný na danú tému a daný účel (nezaťažovať používateľa a učiteľa inými problémami a nerozptyľovať tak ich pozornosť),
 • poskytovať rastúce  úrovne náročnosti a podporovať individuálny prístup žiaka.

Kvalitný edukačný softvér nám pomáha experimentovať, manipulovať s objektami, objavovať vzťahy a zákonitosti, skúmať a konštruovať. Konštruovať niečo, a tak  konštruovať naše poznanie .


Použitie moderného edukačného softvéru:

Úlohou tvorivého učiteľa je projektovať výučbu tak, aby  mal  žiak možnosť  absolvovať všetky etapy poznávacieho procesu, a tak si vytvoriť a zafixovať nový poznatok. Ten by mu teda

mal pomáhať

 • vytvoriť alebo  zvýšiť motiváciu pre danú problematiku- príležitosti cez  interakciu a vizualizáciu (počítač rýchlo vypočíta potrebné transformácie objektov, údajov či aktérov a zobrazí ich v názornej a atraktívnej forme),
 • získať konkrétne skúsenosti – napr. aj vďaka  koncentrácii na danú tému  –žiak môže zažiť veľa situácií či riešiť veľa úloh,
 • fixovať vytvorený poznatok (utužiť ho).

(E-learning, learinig management system –Moodle, mobilné vzdelávanie, vzdialené a virtuálne laboratória, virtuálne simulácie, Logo –Mikrosvet, Geografické informačné systémy….)

Učebné materiály

Ak chceme skúmať moderné trendy v učebných materiáloch, mali by sme dôsledne  rozlišovať medzi:

 • formou učebného materiálu,
 • formou doručenia či sprostredkovania učebného materiálu žiakovi.

 

Momentálne rozlišujeme tri formy (médiá) sprostredkovania učebného materiálu:

 • papier (tradičné médium),
 • CD, DVD a ďalšie fyzické prenosné pamäťové médiá,
 • internet ako prostredie (virtuálne médium) pre uchovávanie a sprostredkúvania

digitálneho obsahu alebo e-learningovej podpory vzdelávania. Edukačný obsah sa dá na internete uchovávať a sprístupňovať v podobe digitálnych knižníc a úložísk, vzdelávacích portálov či iných podobných zdrojov.

Z tohto pohľadu môžeme rozlišovať:

 • textové dokumenty ,
 • hypertextové dokumenty (čiže texty s aktívnymi referenciami – skokmi na iné hypertextové dokumenty alebo ich časti),
 • multimediálne kompozície (súbory rôznych multimediálnych foriem obsahu, ako napr. textu, statických obrázkov, animácií, audio a video záznamov),
 • softvérové nástroje  – aplety, mikrosvety, modely či prostriedky virtuálnej reality  (táto forma celkom prirodzene prerastá do edukačného softvéru, modelovania a simulácií,
 • kombinácia niektorých z týchto foriem.

Digitálny obsah predstavuje v súčasnosti najprogresívnejšiu formu sprostredkovania učebného materiálu.  Prináša však so sebou aj problémy a riziká, ktorých si ako pedagógovia musíme byť vedomí:

a) zostavovať z obsahu vzdelávacieho portálu vyučovaciu hodinu alebo  dlhší tematický celok je časovo veľmi náročný proces,

b) digitálny obsah býva často prístupný iba  v cudzom jazyku, teda môžeme naraziť na jazykovú, prípadne kultúrnu bariéru,

c) kvalitný digitálny obsah  – podobne ako softvér  – môže byť veľmi drahý. Pri používaní voľne prístupného obsahu musíme starostlivo posudzovať jeho kvalitu,

d) aj kvalitný digitálny obsah sa dá veľmi ľahko používať  na nekonštruktívne frontálne učenie, ktoré  zanedbáva dôležité etapy poznávacieho procesu alebo nedodržiava princíp primeranosti či iné digitálne zásady.

Používanie digitálneho obsahu zvyšuje atraktívnosť procesu, ale samo o sebe ešte nezaručuje kvalitu učenia a učenia sa.

Obľúbená forma učebných materiálov sú pracovné listy, komiksy.

Navrhnite scenár vyučovacej hodiny s využitím moderného edukačného softvéru,  didaktickej techniky a učebných materiálov – táto časť je veľmi individuálna, záleží od typu školy, zamerania a tak. napr. onlineekonómia – www.aeucebnica.jasr.sk – moderný edukačný softvér umiestnený na portály Junior Achievement Slovensko,  didaktická technika: dataprojektor, internetové pripojenie, počítač, tlačiareň. Učebné materiály: onlineučebnica, didaktické testky, otázky a úlohy – všetko sa nachádza v prostredí aeucebnice. Podmienka je registrácia žiakov v prostredí, ktorú urobí učiteľ aplikovanej ekonómie. Učiteľ riadi aj proces vzdelávania, sprístupňovaním kapitol, zadávaním otázok a úloh, záverečných testov.Uspešnosť testu je pri 66 %.

Porovnajte vyučovanie bez, resp. s využitím moderného edukačného softvéru, didaktickej techniky a učebných materiálov v minulosti, keď nebola onlineučebnica, boli veľké ťažké knihy, z ktorých sa dal vybarať preberaný materiál, nevýhodou bolo stratenie učebného materiálu, motivácia sa robí jednoduchšie prostredníctvom digitálnych technológií, ekonomické otázky je možné vyhľadať na internete viesť, diskusiu k danému problému, opäť výhodou je aj individuálne tempo preberania ekonomickej problematiky.

Ukážka komiksu


Reklamy

5 thoughts on “20. Digitálne technológie menia vzdelávací proces

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s