17. Princípy fungovania IKT

• Uveďte a okomentujte obsahový a výkonový štandard výučby tematického okruhu Princípy fungovania IKT.

 

Obsahový štandard v ŠVP

ISCED 2.

 • Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru. Formáty súborov.
 • Operačný systém (OS), používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh. Priečinok, disk, CD, USB pamäťový kľúč, archív.
 • Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp.

ISCED 3.

 • Základné pojmy — hardvér, softvér. Počítač — princíp práce počítača. Časti počítača von-neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.
 • Softvér — rozdelenie podľa oblastí použitia. Operačný systém —základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).
 • Počítačová sieť — výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).

 

Návrh obsahu učiva pre ŠkVP a pre ďalšie vzdelávanie učiteľa

v  Základné pojmy — hardvér, softvér, operačný systém, BIOS, firmware, ovládač, počítač, zariadenia so zabudovaným počítačom.

v  Hardvér:

 • Počítač — princíp práce počítača, von Neumannova koncepcia počítača, časti počítača — procesor, pamäť, zbernice, karty rozhraní, súčinnosť jednotlivých častí počítača, typy počítačov.

¨       Procesor — radič, register, aritmeticko-logická jednotka. Inštrukčný cyklus procesora, strojový kód.

¨       Pamäť: Operačná pamäť — princíp adresácie, komunikácia s procesorom pomocou zbernice. Vyrovnávacie pamäte, vonkajšie pamäte, pamäte nezávislé od zdroja napájania.

 • Vstupné a výstupné zariadenia, ich parametre, komunikácia s procesorom pomocou portov.
 • Zariadenia so zabudovaným počítačom (mobilný telefón, kalkulačka, herná konzola, domáce spotrebiče).

v  Softvér:

 • Systémový softvér — ovládače zariadení, operačný systém, server, pomocné programy (zálohovanie a archivácia, defragmentácia dát, kompresia, správa súborov, AV systémy, šifrovacie programy, sieťové
 • nástroje, riadkové a grafické rozhranie OS).
 • Programovací softvér — prekladač, interpreter, vývojové prostredia.
 • Aplikačný softvér — (video)hry, komunikačný softvér, systém riadenia bázy dát, tabuľkové kalkulátory, textové procesory, grafické editory, edukačný softvér, modelovací a simulačný softvér, analytické
 • nástroje.

v  Operačný systém (OS):

 • Vlastnosti a funkcie moderných OS (jadro, používateľské rozhranie, správa procesov (multitasking) a pamäte, správa zdrojov počítača a prístup k nim, správa systémových dát a vstupov používateľov, spravovanie vstupných a výstupných zariadení, priečinkov a súborov, práca v sieti), spúšťanie programov, aktualizácia OS, bezpečnostné prvky OS (firewall), prístupové práva, plánovač úloh (cron).
 • Inštalácia OS, viac OS na jednom počítači.
 • Webový operačný systém.

Výkonový štandard

 • Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, poznať ich využitie, princíp fungovania a význam.
 • Poznať približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia ich použitia.
 • Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia.
 • Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať.
 • Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch.
 • Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami.

 

• Pre vybranú tému spresnite kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, navrhnite zadania učebných úloh pokrývajúce uvedené učebné ciele.

 

Ciele vyučovania

sú konkretizované v učive a dajú sa realizovať prostredníctvom učiva. Rozvíjajú osobnosť žiaka v oblastiach:

 • kognitívnej (vedomosti, zručnosti, návyky, rozvoj schopnosti, tvorivosť),
 • afektívnej (rozvoj citov, sebavýchova, hodnotová orientácia, socializácia, sebahodnotenie, empatia, komunikačné schopnosti),
  • psychomotorickej (pohybové zručnosti, práca s nástrojmi).

 

Téma: zhrnutie učiva hardvér a softvér

 • úloha -vytváranie spoločnej pojmovej mapy, práca v skupinách, záver – zástupcovia skupín vytvoria spoločnú pojmovú mapu
 • kognitívny cieľ – upevnenie vedomostí
 • afektívny cieľ – komunikačné schopnosti
 • psychomotorický cieľ – kreslenie pojmovej mapy aj s obrázkami do zošita

(Jednou z možností ako znázorniť vlastné chápanie a vzájomné vzťahy pojmov a myšlienok je pojmová mapa. Pojmová mapa predstavuje grafickú reprezentáciu vedomostnej štruktúry žiaka z danej oblasti. Uzly predstavujú pojmy a spojnice medzi nimi vyjadrujú vzťahy medzi pojmami. Pojmy sú usporiadané tak, aby vzťahy medzi nimi mali pre žiaka zmysel. Pojmy, medzi ktorými existuje súvis (vzťah, relácia) sú spojené spojnicami. Charakter vzťahu môže byť vyjadrený popisom nad spojnicou. Dôležité sú nielen vzájomné vzťahy, ale aj hierarchia medzi nimi. Všeobecné pojmy sú umiestnené nad konkrétnymi.)

 

• Uveďte, ktoré vyučovacie metódy a pomôcky využijete pri tejto výučbe a ako budete hodnotiť výsledky učenia sa žiakov.

 

Pod vyučovacou metódou rozumieme cieľavedomý, koordinovaný a zámerný postup, ktorým sa podľa princípov pedagogiky a didaktiky realizuje výchovno-vzdelávací proces orientovaný na dosiahnutie vytýčených cieľov.

Na vyučovacie metódy sa môžeme pozerať z viacerých aspektov. Nasledovný prehľad by nám mal dať základnú orientáciu v metódach, ktoré používame a ktoré by sme mohli používať v rámci vyučovania informatiky.

Z didaktického aspektu (podľa zdroja informácii) rozlišujeme:

 • slovné metódy (monologické, dialogické, práca s knihou, písomné práce),
 • názorno-demonštračné metódy (demonštrovanie, predvádzanie, pozorovanie, porovnávanie, manipulácia s predmetmi, statická a dynamická projekcia),
 • praktické metódy (riešenie úloh, experiment, praktická práca, nácvik, cvičenie, tréning).

 

Zo psychologického aspektu (podľa miery aktivity a samostatnej činnosti žiaka) rozlišujeme:

 • metódy reprodukčné (rozvíjajú pamäťové vedomosti a zručností),
 • metódy produkčné (podporujú samostatnosť a tvorivosť žiakov).

 

Z logického aspektu (využívania myšlienkových operácií) rozlišujeme:

 • indukciu (z konkrétnych jednotlivostí formulovanie všeobecných pojmov, princípov, zákonitostí),
 • dedukciu (zo všeobecných pojmov, princípov, zákonitostí odvodzujeme jednotlivé konkrétne prípady),
 • analyticko-syntetickú metódu (rozdelením celku na časti skúma podstatné vzťahy, aby sa zhrnuli do všeobecného pojmu, princípu, zákonitosti),
 • porovnávaciu metódu (zisťujeme ňou zhody a rozdiely, prípadne podobnosti pozorovacích javov, predmetov a ich veličín),
 • analógiu – podobnosť (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme hypoteticky aj na ďalšie podobnosti).

Z procesuálneho aspektu (podľa etapy vyučovacej jednotky) rozlišujeme:

 • metódy motivačné (usmerňujeme záujem žiakov),
 • metódy expozičné (prvotné oboznamovanie žiakov s učivom),
 • metódy fixačné (upevňovanie a prehlbovanie vedomosti a zručnosti),
 • metódy diagnostické (kontrola a klasifikácia vedomostí a zručností žiakov),
 • metódy aplikačné (využitie vedomosti, zručností v konkrétnej činnosti).

 

Z organizačného aspektu (podľa riadenia edukačného procesu) rozlišujeme:

 • metódy sprostredkovania nových poznatkov,
 • metódy pozorovania,
 • metódy porovnávania,
 • metódy samostatnej práce žiakov,
 • metódy bádateľské a výskumné,
 • metódy pedagogického merania,
 • štatistické metódy.

 

Didaktický materiálny prostriedok vyučovacieho procesu je každý predmet alebo komplex hmotného charakteru, ktorý bezprostredne prispieva k realizácii vyučovacieho procesu.

Rozlišujeme

technické zariadenia (vybavenie učební, meracie zariadenia, prístrojová laboratórna technika, didaktická technika)

učebné pomôcky (auditívne – audio CD; vizuálne – výrobky, vzorky výrobkov, 3D modely, nástenné obrazy, mapy, fotografie, učebnice, zbierky úloh, pracovné zošity; audiovizuálne – video, televízia, film; multimediálne – edukačné programy, encyklopédie, slovníky). Príkladom didaktickej techniky je trenažér, spätný projektor, audio a video premietacia technika, TV okruh, dataprojektor, počítače s perifériami, robotická stavebnica, videokonferenčný systém, interaktívna tabuľa, hlasovacie zariadenie.

 

Komentár k hodnoteniu žiakov

 • Neodporúčame skúšať žiakov z množstva faktov týkajúcich sa hardvéru a jeho technických detailov (obzvlášť zastaraného), skôr sa zamerať na popis princípov, čo ako funguje, a tiež na praktické zručnosti pri práci s OS.
 • U mladších žiakov môžeme využiť na skúšanie (a tiež systemizáciu učiva) rôzne zaujímavé formy skúšania, napr. vedomostný kvíz, krížovku, pexeso, pojmovú mapu.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s