18. Informačná spoločnosť

a) Uveďte a okomentujte obsahový a výkonový štandard výučby tematického okruhu Informačná spoločnosť.

b) Pre vybranú tému spresnite kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, navrhnite zadania učebných úloh pokrývajúce uvedené učebné ciele.

c) Uveďte, ktoré vyučovacie metódy a pomôcky využijete pri tejto výučbe a ako budete hodnotiť výsledky učenia sa žiakov

a) Obsahový štandard výučby tematického okruhu Informačná spoločnosť

 • Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.
 • Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.
 • Zásady bezpečnosti.
 • Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah.
 • Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware.
 • Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.

Výkonový štandard výučby tematického okruhu Informačná spoločnosť

Žiak

 • Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie… ).
 • Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača.
 • Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.
 • Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.
 • Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a šírení programov s rôznymi stupňami licencií.

 b)

 • kognitívne – vedomosti, intelektuálne zručnosti žiaka
 • afektívne – citová oblasť, oblasť postojov, názory
 • psychomotorické – motorické zručnosti

Kognitívna oblasť

 1. znalosti (vedomosti) – vedieť definovať, popísať, vymenovať, vybrať, atď.
 2. porozumenie – vedieť vysvetliť, vyjadriť vlastnými slovami, zdôvodniť, atď.
 3. aplikácia – vedieť použiť, aplikovať, zostaviť, rozčleniť atď.
 4. analýza – urobiť rozbor, špecifikovať atď.
 5. syntéza – zhrnúť, zovšeobecniť, vyvodiť závery, navrhnúť atď.
 6. hodnotenie – posúdiť, porovnať, uviesť výhody anevýhody, argumentovať atď.

(slovesá: definuj, napíš, popíš, urči…)

Afektívna oblasť – počúvať, na niečo citovo reagovať, vnímať estetickú hodnotu, atď. (slovesá: dokáž, vysvetli, vypočítaj, skontroluj…)

Psychomotorická oblasť – kresliť, hádzať, plachtiť, atď. (slovesá: odmeraj, dokáž, nakresli, zdôvodni, vyvoď závery…)

Návrh učebných úloh:

1. Bezpečnosť pri práci (žiak sa oboznamuje s ergonómiou, zodpovednosťou za poriadok a BOZP v PC učebni, akceptuje pravidlá správania sa v odbornej učebni)

2. Bezpečnosť na internete (žiak chápe potrebu dodržiavania pravidiel správania sa v internetovom svete, pozná zásady bezpečného správania sa na internete)

3. Bezpečné heslo (žiak vie, ako sa vytvorí silné a bezpečné heslo, prečo je potrebné informácie chrániť a zabezpečovať heslom)

4. História a vývin počítačov (žiak sa oboznamuje s významnými historickými míľnikmi počítačovej éry, informatiky, elektroniky a komunikačných technológií)

5. Netiketa (žiak pozná súbor pravidiel a zásad, ktoré by mali v internetovom svete dodržiavať)

6. Ochrana počítača (žiak chápe ako sa šíria počítačové vírusy na internete, ako sa odhaľujú a odstraňujú)

7. Nástrahy internetu (žiak pozná riziká  počítačovej kriminality – neoprávnené používanie počítača, zneužívanie počítačových prostriedkov k páchaniu  trestnej činnosti, šírenie poplašných správ)

8. Autorské práva (žiak chápe, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetom vlastníctva a majú hodnotu)

9. Licencie programov (žiak vie, čo sú licencie programov, legálny a nelegálny softvér)

10.Využitie informačných technológií v praxi (žiak pozná oblasti využitia IT – banky, obchod, zdravotníctvo, doprava, kultúra, výtvarné a hudobné umenie, školstvo,  veda, výskum, domácnosť …)

c) Pri premene tradičnej školy na modernú by sme mali mať čo najlepší prehľad o tradičných aj moderných vyučovacích prístupoch, rovnako by sme mali mať chuť a čas zavádzať do svojej výučby informatiky čo najviac:

–          moderných aktivizujúcich metód (napr. problémovú a projektovú metódu, brainstorming, didaktické hry),

–          pútavých organizačných foriem (napr. tvorivé dielne, exkurzie, súťaže),

–          moderných didaktických materiálnych prostriedkov (napr. dataprojekciu, interaktívnu tabuľu).

Vyučovacia hodina informatiky zvyčajne prebieha v odbornej počítačovej učebni, ale všetky vyučovacie metódy môžeme používať aj na  tradičných hodinách v triede.

 • Diskusné metódy
 • Didaktické hry
 • Myšlienková mapa
 • Projektová metóda
 • Školský humor

Hodnotenie žiakov:

Tematický celok Informačná spoločnosť je o chápaní, poznaní, posúdení ….(viď výkonový štandard), žiaci majú získané vedomosti aplikovať v praxi pri práci s PC a internetom.

Hodnotím slovne: pochvala za aktivitu na hodine, zapájanie sa do diskusie, vypracovanie pracovných listov, nápady pri brainstormingu….

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s