9. Počítačové systémy

• Princípy vykonávania programu vo “vyššom” programovacom jazyku.
• Vysvetlite rozdiel medzi interpretovaním a prekladom do inštrukcií procesora.
• Porovnajte ich výhody a nevýhody.

Rozdelenie programovacích jazykov

 Programovanie je tvorivá činnosť ktorú vykonáva programátor teda človek , ktorý píše program (zdojový kód) v niektorom z programovacích jazyku.

Existuje množstvo programovacích jazykov, z ktorých každý má svoju vlastnú syntax (Pr. prog. jazykov: Jazyk C, C++, Pascal, HTML, PHP, Java,… ).

Program je algoritmus zapísaný v jazyku počítača tak, že ho daný procesor dokáže okamžite vykonávať.

Programovací jazyk – je to špeciálny jazyk v ktorom programátor dokáže pomerne ľahko vyjadrovať algoritmy, ktoré počítač bez problémov pochopí a vykoná.

Na začiatku existencie počítačov boli všetky programy písané v strojovom jazyku
(strojový kód). Pomocou tohto jazyka sa programy písal vždy pre konkrétny typ počítača (programy neboli prenositeľné). Programy boli ťažko čitateľné, bola to „reč čísel“.

Tento numericky zápis bol nepohodlný a tak sa časom vyvinul symbolický (alfanumerický) zápis – assembler.

Tieto programovacie jazyky sa označujú ako jazyky nízkej úrovne. Ich hlavnou výhodou je rýchlosť a nevýhodou strojová závislosť.

Ďalšiu triedu tvoria vyššie programovacie jazyky. Vznikli na základe potreby odstrániť strojovú závislosť a zvýšiť zrozumiteľnosť zdrojového kódu pre človeka. Programy napísané v niektorom vyššom programovacom jazyku je potrebné preložiť pomocou kompilátora – to sú kompilované jazyky. Kompilátor (prekladač) prekladá zdrojový kód jazyka (napísaný v programovacom jazyku) na strojový kód.

Niektoré zdrojové kódy, napísané v programovacom jazyku sa pred spustením programu neprekladajú (nekompilujú), ale sa riadok po riadku vykonávajú za pomoci interpretera. Teda interpreter číta a hneď vykonáva príkazy zapísané v zdrojovom kóde. Príkladom takéhoto interpretovaného jazyka je jazyk HTML. Interpreterom príkazov jazyka HTML je internetový prehliadač (napr. Explorer, Netscape, …).

Výhodou jazykov, ktoré sa kompilujú je fakt, že počas kompilácie zdrojového kódu sa vykonáva analýza (syntaktická, sémantická), t.j. kontrola zdrojového kódu a zobrazia sa všetky chyby. Aby bolo možné program skompilovať, musí byť napísaný bez chýb. Následne je možné daný program spustiť (skompilované programy sú obyčajné *.exe súbory).

Ak sa vyskytne chyba v zdrojovom kóde, ktorý sa nebude kompilovať, na chyba sa upozorní až pri jeho interpretovaní (program môže počas svojho behu uviaznúť).

Príklad kompilácie:

Neskôr sa jazyky začali deliť podľa typu a využitia. Poznáme objektovo-orientované jazyky, funkcionálne, procedurálne jazykyjazyky pre logické programovanie.

Objektovo orientovaným programovaním sa bežne označuje prístup, keď programátor definuje nielen typ dátových štruktúr (atribúty), ale aj operácie ktoré sa dajú nad nimi vykonávať (metódy).

Procedurálne jazyky nemusia obsahovať objekty s vlastnosťami a udalosťami, sú programovacie jazyky, kde najvyššou zložkou býva procedúra alebo jednotka zahrňujúca jeden alebo viac procedúr.

Vo funkcionálnych jazykoch je množina funkcií komunikujúcich predávaním hodnôt. Často sa využívajú na zápis matematických algoritmov a na výučbu.

Jazyky pre logické programovanie využívajú matematický zápis.

Príklady programovacích jazykov a stručná charakteristika:

Jazyk C je univerzálny programovací jazyk, ktorého počiatky siahajú do konca sedemdesiatych rokov. Jazyk C pracuje priamo len so základnými dátovými typmi (číslo, znak). Vďaka štandardu ANSI C sú programy napísané v tomto jazyku prenositeľné na ľubovoľnú platformu s minimálnymi zmenami zdrojového kódu.

BASIC je pôvodne kompilovaný procedurálny jazyk, aj keď väčšina z používaných dialektov je interpretovaná. Basic je vhodný pre študentov a začínajúcich programátorov a preto sa využíva pri výučbe. S BASIC-om a jeho novšou verziou (Visual BASIC) sa stretnete najmä pod
OS Windows. Visual BASIC podporuje už samozrejme prácu s objektmi a má niektoré ďalšie črty moderných programovacích jazykov.

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk vytvorený firmou Sun Microsystems. Hlavnou výhodou Javy je jej platformová nezávislosť a bezpečnosť. Pozor, na rozdiel od JavaScriptu je Java kompilovaný jazyk.

Prolog je interpretovaný logický programovací jazyk. Základom programovania v Prologu je substitúcia premenných, rekurzia a spätný chod. Prolog má svoje využitie najmä v systémoch umelej inteligencie.

JavaScript je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý patrí medzi najčastejšie využívané skriptovacie jazyky na strane klienta. Využíva sa najmä na kontrolu údajov z dotazníkov, či na zvýšenie interaktivity pavučinových stránok. (Je vykonávaný pomocou interpretera – internetový prehliadač)

PHP (Personal Home Page) PHP bolo inšpirované jazykmi podporujúcimi štruktúrované programovanie; najviac vlastností prebralo od jazyka C a jazyka Perl. V neskorších verziách bolo rozšírené o možnosť používať objekty. V súčasnosti je to výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk používaný na strane servera. Programy jazyka PHP sa vpisujú priamo do HTML kódu. PHP sa využíva na generovanie dynamických HTML stránok. Jeho nespornou výhodou je jednoduchá syntax podobná programovaciemu jazyku C, ako aj podpora rôznych databázových serverov. (je interpretovaný, vykonáva sa na serveri  nie v internetovom prehliadači). PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami, ako napríklad MySQL, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server.

HTMLHypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language) – jednoduchý programovací jazyk určený pre tvorbu internetových stránok. Príkazy jazyka HTML sú interpretované internetovým prehliadačom. Špecifikáciu jazyka HTML udržiava World Wide Web Consortium (W3C). Aktuálna verzia je HTML 4.01, ale W3C plánuje nahradiť HTML jazykom XHTML, implementáciou jazyka XML, ktorá zjednoduší prácu prehliadačov aj tvorcov web stránok. Jazyk HTML je textový, umožňuje čítanie a upravovanie priamo v textovom editore.

XHTML –  Rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk (Extensible Hypertext Markup Language)  – je značkový jazyk podobný HTML, ale s prísnejšou syntaxou.

Stále je objavujú nové možnosti prístupu k Internetu. Jazyk XHML bol navrhnutý s ohľadom na kompatibilitu všetkých možných editorov a prehliadačov.

Jazyk XHTML je oproti jazyku HTML jednoduchší. Sú odstránené niektoré atribúty prvkov, ktoré upravovali vzhľad rozmery a pozíciu týchto prvkov. Tieto vlastnosti boli nahradené pravidlami jazyka CSS. Kaskádové štýly alebo CSS – skratka z angl. Cascading Style Sheets) je všeobecné rozšírenie HTML o možnosti opisu vzhľadu textu základnymi parametrami bežného DTP (desktop publishing). Štýly umožnili oddeliť štruktúru HTML alebo XHTML od vzhľadu.

XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk. Sila XML je najmä v jeho hierarchickej štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe kódovania. Umožňuje popisovať – označovať ľubovoľné dáta a prenášať ich medzi rôznymi aplikáciami a platformami. Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a dizajnu dát.

C++– objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý vznikol na základoch jazyka C – konkrétne  šlo o C with Classes (C s triedami).
V porovnaní z jazykom C  prináša nové vlastnosti, vrátane deklarácii, pretypovanie so syntaxou funkcií, new/delete, bool, referencie, inline funkcie, defaultné argumenty, preťaženie funkcií, priestory mien, triedy (zo všetkými ich črtami ako dedičnosť, členské funkcie, virtuálne funkcie, abstraktné triedy a konštruktory), preťaženie operátorov, šablóna, operátor ::, ošetrenie výnimiek, RTTI.

Treba poznamenať, každý programovací jazyk sa časom vyvíja, vznikajú/pridávajú sa nové príkazy, funkcie, teda vznikajú novšie a novšie verzie.

Niekedy sa môžete stretnúť aj s pojmami:

Preprocesor – je súčasťou prekladača, upravuje zdrojový súbor tak, aby mal prekladač ľahšiu prácu, napr. vynecháva komentáre ( sú určené len pre užívateľov, aby sa ľahšie orientovali v spleti príkazov programu), zaisťuje správne vloženie hlavičkových súborov, a pod.

Linker – alebo aj zostavovací program, pridelí relatívnemu kódu absolútne adresy. Výsledkom je  spustitelný exe súbor.

Debugger – ladiaci program,, používa sa pre ladenie – odhaľovanie chýb počas behu programu.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org, http://www.gymbosak.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s