8. Tvorba webových dokumentov

1.      Akým spôsobom môžeme vytvárať webové dokumenty?

2.      Uveďte aspoň dva rôzne prístupy a porovnajte ich.

3.      Aké zásady by sme mali dodržiavať pri tvorbe webových dokumentov?

1. Akým spôsobom môžeme vytvárať webové dokumenty?

Webová aplikácia

Klientská aplikácia

2.Dva rôzne prístupy sú:

 • Google webové  stránky
 • NVU

Prostredie Google webové stránky je webová aplikácia – t.j. nenachádza sa a nebeží

na našom počítači, ale na nejakom počítači na internete (na serveri). Okrem webových aplikácií na tvorbu webových stránok môžeme použiť aj WYSIWYG editor

bežiaci na našom počítači, tzv. klientskú aplikáciu. Takými sú napríklad Nvu, Kompozer, 1stPage, Adobe DreamWeaver atď.

Zvolené dve prostredia (Google webové stránky a Nvu) však považujeme za dobrých zástupcov dvoch rôznych typov WYSIWYG prostredí. Výhodou je, že obe sú voľne dostupné.

Stránky vo webovej aplikácii môžeme upravovať kdekoľvek s prístupom na internet. Stránky v klientskej aplikácii môžeme upravovať len tam, kde máme nejakú aplikáciu na úpravu stránok, a tiež musíme mať k dispozícii zdrojové súbory.

Výhody prostredia Google webové stránky

 Stránky vytvárame a ukladáme priamo na webový server  odpadá nám teda starosť s prenosom súborov. Jednoduchšia je aj aktualizácia stránok  stačí sa prihlásiť a upraviť stránku. Pri tvorbe stránok v klientskej aplikácii musíme stránku upraviť a znovu skopírovať na webový server. Taktiež nemusíme uvažovať o názvoch súborov (spomínaná zakázaná diakritika a medzery) ani o ich vhodnej hierarchizácii do priečinkov  o to sa interne stará prostredie. Tieto dve „uľahčenia“ sú veľmi užitočné najmä pre začiatočníkov.

 Prostredie Google webové stránky za nás automaticky vytvára navigáciu. Pri využití klientskej aplikácie, by sme si navigáciu t.j. odkazy, ktoré prepájajú jednotlivé stránky webového sídla, museli tvoriť sami.

 Prostredie Google za nás zabezpečuje vhodné rozloženie prvkov na stránke (názov, navigácia, obsahová časť). Pri využití klientskej aplikácie, by sme si rozloženie prvkov museli navrhnúť a zrealizovať sami, čo by vyžadovalo nemalé úsilie a čas.

 Prostredie Google webové stránky automaticky nastaví titulok a zvolí správne kódovanie stránky.

 Výber motívu a jeho jednoduché prispôsobenie v Google webové stránky je výhodným spôsobom ako upraviť naraz vzhľad všetkých stránok sídla.

 Prostredie Google webové stránky poskytuje relatívne pohodlnú a intuitívnu práca s textom a tabuľkami.

 Prostredie Google webové stránky automaticky na stránky pridá vyhľadávanie na všetkých stránkach v rámci sídla (čo môže byť aj nevýhoda, ak ho tam nechceme).

Nevýhody prostredia Google webové stránky

 Prostredie nám na stránku vkladá informácie „navyše“, napr. riadok odkazov úplne dolu (tzv. päta stránky).

 Používanie motívov má aj nevýhodu nemôžeme uplatniť vlastnú kreativitu, navrhnúť vlastný dizajn.

 Nevieme zarovnať text na obidva okraje.

 Práca s tabuľkami je obmedzená, nedokáeme napr. zlúčiť bunky, vertikálne zarovnať text v bunkách, nastaviť niektoré ďalšie vlastnosti buniek.

 Prostredie nedostatočne podporuje tvorbu odkazov na súbory, ktoré nie sú stránkami. Nemáme možnosť ovplyvniť zobrazenie informácií o súboroch v časti Prílohy, časť má pevné umiestnenie, nemôžeme odkazy vkladať na ľubovoľné miesto na stránke.

 Lokálne odkazy na konkrétne miesto v rámci stránky nie sú podporované vôbec.

 Nedokážeme pridať alternatívny text k obrázkom. Nevieme vkladať doplňujúci text pre vkladané objekty.

 HTML kód, ktorý prostredie Google webové stránky generuje na popis našich stránok, je neprehľadný, prekomplikovaný a hlavne nevalidný, t.j. nezodpovedá istým zásadám a štandardom, ktoré pre HTML kód stanovuje konzorcium W3C.

 Rozloženie jednotlivých prvkov stránky vieme ovplyvniť len čiastočne, výberom šablóny, prípadne zmenou niektorých jej nastavení.

 Prostredie Google webové stránky nepodporuje tvorbu formulárov.

 Stránky vytvorené v prostredí Google webové stránky nespĺňajú kritériá prístupných stránok, a túto prístupnosť nie je možné zabezpečiť ani úpravou zdrojového kódu.

3.Zásady tvorby webových stránok:

 • Začíname

Pred začatím tvorby webového sídla by sme si mali rozmyslieť:

 • · Čo bude obsahom sídla
 • · Pre koho bude sídlo určené
 • · Akú bude mať štruktúru
 • Obsah
 • · Informácie na stránkach by mali byť aktuálne, pravdivé, štylisticky i gramaticky správne.
 • · Ľudia neradi čítajú dlhé texty. Preto predovšetkým na hlavnej (domovskej) stránke sídla by mali byť

informácie stručné, jasné a prehľadné. Ak potrebujeme dať na stránku veľa informácií, je lepšie rozdeliť ich na viacero podstránok, alebo aspoň zabezpečiť vhodnú navigáciu a ľahký prechod medzi jednotlivými časťami stránky.

 • · Na stránku osobné údaje dávame len po starostlivom uvážení.
 • Orientácia na stránke- navigácia

Na každej stránke sídla by sme mali mať navigáciu tá čitateľovi jednak umožňuje prechádzať sa medzi jednotlivými stránkami sídla, ale zároveň dáva informáciu o tom, z akých stránok sa sídlo skladá.

Malo by byť vţdy jasné, kde (na ktorej stránke) v rámci webového sídla sa nachádzame. Zvykne sa to robiť buď zvýraznením aktuálnej stránky v navigácii, alebo zobrazením „cesty“ k stránke v štruktúre stránok.

 • Vzhľad stránok

Stránky, ktoré logicky patria k sebe (v rámci jedného webového sídla), by mali mať rovnaký vzhľad, t.j. rovnaké rozloženie prvkov, rovnaké (príbuzné) pozadie, rovnaké nadpisy, písmo, navigáciu. Čitateľovi sa v nich ľahšie orientuje.

 • Úprava textu
 • · Podobne ako pri písaní textových dokumentov, aj pri tvorbe webových stránok platí, všetko s mierou. Asi by sme nemali použiť na stránke viac ako dva druhy písma. Nadpisy by sme mali formátovať pomocou

nástrojov na nadpisy.

 • · Vhodné je, ak využívame preddefinované motívy.
 • · Podčiarkovanie je na stránkach vyhradené pre odkazy, preto náš text nikdy nepodčiarkujeme, aby si ho

čitateľ nepomýlil s odkazom.

 • Farby
 • · Farbu textu a pozadia volíme tak, aby bol text vzhľadom na pozadie dostatočne kontrastný a dobre

čitateľný.

 • · Môže byť tiež užitočné farebne odlišovať nenavštívené a navštívené odkazy – čitateľovi to uľahčí orientáciu v tom, ktorú stránku si už pozeral.
 • · S farbami textu to nepreháňame – nie je vhodné, aby sa na jednej stránke nachádzali texty príliš veľa rôznych farieb. Výnimkou sú webové stránky pre deti, kde použitie farieb môže byť účelné.
 • Obrázky

Obrázky by mali byť zladené s pozadím i textom. Ak vkladáme obrázok na pozadie, skontrolujme, či je text na tomto pozadí dobre čitateľný.

 • ·Obrázky používame zmysluplne, na podporu obsahu stránky. Vyvarujme sa veľkého množstva dekoratívnych obrázkov.
 • · Na stránky vkladáme len rozumne veľké obrázky.
 • · Prostredia na tvorbu webových stránok zväčša ponúkajú možnosť nastaviť veľkosť obrázka, ktorý na stránku vložíme. Zmenšovaniu obrázkov priamo v prostredí na tvorbu webových stránok by sme sa mali vyhnúť. Lepšie je vopred si pripraviť obrázky v správnej veľkosti (v nejakom grafickom editore). Obrázok sa totiž na serveri zachová v pôvodnej veľkosti, len niekde na stránke sa zapíšu údaje o veľkosti, v akej sa má zobraziť čitateľovi. Takýmto „umelo zmenšeným“ obrázkom jednak zbytočne uberáme miesto na serveri, predlžujeme načítavanie stránky (pretože zo servera saprenáša obrázok v originálnej veľkosti a čím je väčší, tým dlhšie zo servera naťahuje) a pridávame prácu webovému prehliadaču, ktorý musí nakoniec zabezpečiť zmenšenie obrázka na zadanú veľkosť.
 • · Ako sme už uviedli, na webové stránky by sme nemali dávať príliš veľké obrázky, a to nielen čo sa týka ich rozmerov, ale aj miesta, ktoré zaberajú v pamäti. Na stránky preto dávame obrázky v takých formátoch, ktoré využívajú kompresiu. Podľa najnovších štandardov na tvorbu webových stránok sú povolené len formáty gif, png alebo jpg. Bližšie informácie o formátoch obrázkov nájdeme v študijnom materiáli Multimédiá (2DG2).
 • · Obrázkom by sme mali priradiť tzv. alternatívny text, aby naše stránky dokázali „čítať“ aj slabozrakí a nevidiaci používatelia.

Odkazy ·Odkazy

 • · Stránky v rámci jedného webového sídla by sa mali otvárať v tom istom okne webového prehliadača. Pre čitateľa stránky totiž nie je príjemné, ak sa mu po každom kliknutí na nejaký odkaz otvárajú nové okná či

karty prehliadača.

 • · Použitie odkazov, ktoré otvoria stránku v novom okne, môžeme zvážiť vtedy, ak robíme z našich stránok odkaz na „externé“ stránky, t.j. stránky nepatriace do nášho webového sídla. Ak sa dá, snažme sa tieto „externé“ odkazy odlíšiť od odkazov v rámci nášho webovéhosídla.
 • · Pravidelne kontrolujme funkčnosť „externých odkazov“ umiestnených na našich stránkach. Z času na čas sa totiž niektoré stránky zrušia alebo presunú na inú adresu. Nefungujúce odkazy môžu odradiť čitateľov našich stránok.
 • Autorské práva

Pri tvorbe webových stránok dodržiavajme autorské práva.

Ak chceme použiť na našich stránkach niečo z inej stránky, mali by sme si zistiť, či a za akých podmienok tak môžeme urobiť, prípadne sa obráťme na autorov stránky, ak podobné podmienky na stránke nenájdeme.

Ak používame obrázky z voľne dostupných grafických archívov, prečítajme si, za akých podmienok môžeme tieto obrázky zverejniť na svojich webových stránkach.

V každom prípade by sme mali uviesť pôvodný zdroj informácií.


Pri tvorbe webových stránok musíme brať do úvahy to, že internetvyužívajú aj ľudia:

 • · ktorí nevidia, nepočujú, prípadne nedokážu spracovať určitý typ informácií,
 • · majú ťažkosti v čítaní alebo v porozumení textu,
 • · nedokážu používať klávesnicu alebo myš,
 • · môžu používať iba obrazovku s textom, môžu mať malú obrazovku, prípadne majú pomalé internetové pripojenie,
 • · nehovoria alebo nerozumejú jazykom, v ktorom je napísaná stránka,
 • · môžu byť práve v situácii, keď ich oči, uši, prípadne ruky sú zaneprázdnené (cesta do práce, práca v hlučnom prostredí a pod.),
 • · môžu mať staršiu verziu prehliadača, úplne inú verziu prehliadača, prípadne iný operačný systém.

Stánky by sme mali tvoriť tak, aby boli prístupné pre každého používateľa internetu.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s