16. Komunikácia prostredníctvom IKT

• Uveďte a okomentujte obsahový a výkonový štandard výučby tematického okruhu Komunikácia prostredníctvom IKT.

• Pre vybranú tému spresnite kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, navrhnite zadania učebných úloh pokrývajúce uvedené učebné ciele.

• Uveďte, ktoré vyučovacie metódy a pomôcky využijete pri tejto výučbe a ako budete hodnotiť výsledky učenia sa žiakov.

• Uveďte a okomentujte obsahový a výkonový štandard výučby tematického okruhu Komunikácia prostredníctvom IKT.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na získavanie a sprostredkovanie informácií a tiež na komunikáciu.

Obsahový štandard

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. Adresár príjemcov, príloha správy. Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače.

Výkonový štandard

Žiak

  • Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva možnosti poštového klienta, pozná správnu formu správy.
  • Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích strojov a katalógov.
  • Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety.
  • Pozná online služby e-spoločnosti

KOMENTÁR: Obsahový štandard je spracovaný dobre, žiaci sa s posielaním mailov a príloh stretávajú už veľmi skoro a je dôležité ich to naučiť v škole správne. Žiaci sa majú naučiť prečítať a nájsť webové adresy. Vedieť, ktoré prehľadávače môžu pri práci využiť.

Výkonový štandard – naučiť žiakov správne napísať predmet správy, adresu, formovať obsah správy a podpísať sa, nech prijímateľ správy už pri pohľade do mailovej schránky vie určiť, aká správa mi prišla. Vie vyhľadávať informácie na internete pomocou vyhľadávacích katalógov. Už v piatom ročníku je veľmi dôležité naučiť žiakov, čo to je netiketa a ako sa správať na internete. Taktiež používať nástroje interaktívnej komunikácie. Pracovať s online službami a a e-spoločnosťami.

 

• Pre vybranú tému spresnite kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, navrhnite zadania učebných úloh pokrývajúce uvedené učebné ciele.

Konkrétne ciele vyučovacieho procesu:

  • kognitívne – vedomosti, intelektuálne zručnosti žiaka
  • afektívne – citová oblasť, oblasť postojov, názory
  • psychomotorické – motorické zručnosti, kreslenie, TV, HV

Úloha 1:a Nakupovanie v internetovom obchode.

Téma: Nakupovanie v internetovom obchode

Okruh: Komunikácia prostredníctvom IKT. On-line služby e-spoločnosti.

Zaradenie: 8. ročník – On-line služby e-spoločnosti.

Predpoklady žiakov

Žiak:

 je schopný samostatne si nájsť a prečítať informáciu na internete,

 chápe spôsob definovania kľúčového slova pre vyhľadávanie.

Čiastkové vzdelávacie ciele

Žiak bude po skončení hodiny:

 vedieť prechádzať a nájsť tovar v internetovom obchode,

 chápať spôsob a mechanizmy nakupovania v internetovom obchode,

 uvedomovať si bezpečnostné riziká spojené s nakupovaním on-line.

Úloha 2:a Otvorenie prílohy z e-mailu.

Téma: Otvorenie prílohy z e-mailu

Okruh: Komunikácia prostredníctvom IKT. Elektronická pošta. Príloha správy.

Zaradenie: 7. ročník,

Téma: 28 – E-mail s prílohou. Téme v učebných osnovách predchádza téma vloženia prílohy do e-mailu a odoslanie e-mailu s prílohou.

Predpoklady žiakov

Žiak vie:

 poslať, prijať a otvoriť e-mail,

 nájsť na disku počítača súbor a otvoriť ho v príslušnej aplikácií.Ri

Čiastkové vzdelávacie ciele

Žiak bude po skončení hodiny:

 schopný prijať e-mail s prílohou, uložiť prílohu na disk a pozrieť si ju,

 si uvedomovať bezpečnostné riziká spojené s otváraním príloh z e-mailu.e

 

Úloha 3:a Súťaž Miliardár, súťažiacim, ktorí majú k dispozícií počítač s pripojením na internet, sa položí 5 otázok typu kto?, kedy?, ako?, prečo? A do 10 minút majú nájsť odpovede.

Téma: Precvičenie si základných pravidiel a zručnosti pri  vyhľadávaní informácií na  internete.

Okruh: Komunikácia prostredníctvom IKT. Vyhľadávanie informácií na webovej stránke.

Zaradenie: 5. ročník,

Téma: 20 – Vyhľadávanie informácií na webovej stránke. Téme v učebných osnovách predchádza téma aktuálnosť informácií na webovej stránke.

Predpoklady žiakov

Žiak vie:

 chápe princíp fungovania sietí, aj vie, akým spôsobom sa na ne pripojiť,

 vie ako treba chrániť počítač proti vírusom,

 rešpektuje autorské práva.

Čiastkové vzdelávacie ciele

Žiak bude po skončení hodiny:

 vedieť využívať DT na vlastné učenie sa, e

 vedieť ako DT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi,

 vedieť samostatne používať vyhľadávače ako zdroj informácií.

• Uveďte, ktoré vyučovacie metódy a pomôcky využijete pri tejto výučbe a ako budete hodnotiť výsledky učenia sa žiakov.

 

Vyučovacie metódy:   Priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov s internetovým prehliadačom, samostatná práca žiakov na pracovnom liste. Rozhovor, samostatná práca žiakov pri registrácii a prijímaní a posielaní správ.

 

Pomôcky: počítač s pripojením na internet, dataprojektor

 

Hodnotenie učenia sa žiakov: Neodporúčame skúšať žiakov z faktov z histórie internetu, z názvov firemných značiek. Tie môžu byť použité pri motivovaní žiakov pre štúdiu danej problematiky a na ilustráciu. Na jednej strane chceme, aby sa žiak vyjadroval správnymi pojmami, na druhej strane musíme zvážiť množstvo preberaných pojmov. V každom prípade očakávame, aby žiak aspoň opisne vysvetlil základné princípy. Aj keď je táto časť bohatá na fakty a pojmy, odporúčame sa sústrediť na pochopenie princípov fungovania vybraných internetových služieb a využívanie základných nástrojov na vyhľadávanie, získavanie, prenášanie, ukladanie informácií. Hodnotenie žiakov sa však nemá zúžiť len na zručnosti ovládania vybraných klientskych programov, ale o využívanie určitých tried programov s ohľadom na efektívnosť, etiku a ďalšie aspekty, bez znalosti ktorých ovládanie jednotlivých programov nie je plnohodnotné.

Pri hodnotení v téme Aspekty využívania internetu odporúčame zamerať sa na vyššie úrovne osvojenia si učiva. Plne si uvedomovať aspekty využívania internetu a správať sa podľa toho je dôležitejšie, než vymenovanie týchto aspektov. Pri hodnotení práce žiakov odporúčame zamerať sa nielen na celok a jeho vyváženosť, ale aj na jednotlivé časti webového sídla a kvalitu ich realizácie.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s