15. Informácie okolo nás

• Uveďte a okomentujte obsahový a výkonový štandard výučby tematického okruhu Informácie okolo nás.

• Pre vybranú tému spresnite kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, navrhnite zadania učebných úloh pokrývajúce uvedené učebné ciele.

• Uveďte, ktoré vyučovacie metódy a pomôcky využijete pri tejto výučbe a ako budete hodnotiť výsledky učenia sa žiakov.

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:

 1. informácie okolo nás,
 2. komunikácia prostredníctvom IKT,
 3. postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,
 4. princípy fungovania IKT,
 5. informačná spoločnosť.

Informácie okolo nás

Pojmy:

 • typy informácií, reprezentácia, bit, bajt
 • formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte
 • grafická informácia, fotografia, animácia
 • informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy
 • úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa
 • prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe
 • encyklopédia, odkazy

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

 • vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky
 • úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch
 • vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia
 • hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v
 • elektronickej knižnici
 • edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne
 • experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)

Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň

Informácie okolo nás

Obsahový štandard

Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt. Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte. Grafická informácia, fotografia, animácia. Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy

medzi bunkami, grafy. Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa.

Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe. Encyklopédia.

Výkonový štandard

Žiak

 • _ Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.
 • _ Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.
 • _ Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu
 • _ Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania.
 • _ Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.
 • _ Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici.
 • _ Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)

Uvádzam príklad témy : Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte.

kognitívne – vedomosti, intelektuálne zručnosti žiaka, afektívne – citová oblasť, oblasť postojov, názory

psychomotorické – motorické zručnosti (),

Téma

Pozvánka na večierok

Okruh: Informácie okolo nás. Textová informácia, úprava textu.

Zaradenie: 5. ročník, téma č. 11 – Pozvánka na triedny večierok.

 

Predpoklady žiakov

Žiak vie:

 • · pracovať s informáciami v textovom editore,
 • · písať čísla a symboly, označiť text a zmeniť jeho farbu.

 

Čiastkové vzdelávacie ciele

Žiak po skončení hodiny:

 • · vie, ktoré informácie sú dôležité v pozvánke -kognitívny,
 • · pozná nástroje textového editora na zmenu veľkosti a farby písma- kognitívny- afektívny,
 • · je schopný zmeniť druh písma celých slov a aj jeho jednotlivých písmen- psychomotorické

 

Priebeh

Prácu k téme (na hodine) začneme rozhovorom. V triede navodíme atmosféru príprav na vianočný večierok – besiedku spolu s rodičmi. C

Hostí musíme pozvať dostatočne včas, aby sa mohli na večierok pripraviť.  Ako (akým spôsobom) pozývame hostí na akciu?

Žiaci odpovedajú, možné odpovede budú: osobné pozvanie, telefonicky, SMS-kou, pozvánkou.

Záver: Vážnosť akcii dodáme a hostí si uctíme, ak ich pozveme formálnou písomnou (vytlačenou) pozvánkou. Na dnešnej hodine takúto pozvánku pripravíme.

Úloha: Vytvor pozvánku na triedny večierok. Aké informácie musí obsahovať? Riešenie tvoríme postupným písaním odpovedí na otázku do nového dokumentu. Pozvánka musí obsahovať vlastné pozvanie, informáciu o tom, kedy sa akcia uskutoční, a tiež kde sa bude konať.

Učiteľ píše odpovede priamo do textového editora a všetkým premieta. Každú dôležitú informáciu napíšeme do samostatného riadka. Žiaci tvoria vlastné dokumenty samostatne.

Nasledovať bude diskusia (Ktoré informácie sú na pozvánke najdôležitejšie? Ako v texte zvýrazňujeme dôležité časti, napr. nadpisy?) a výklad: predvedieme žiakom zmenu veľkosti označeného textu. Nasleduje samostatná práca žiakov. Učiteľ sleduje prácu žiakov a pomáha im. Podobne v ďalšej časti predvedieme zmenu druhu písma, žiaci budú ďalej upravovať svoje pozvánky. Na konci hodiny zhrnieme naučené postupy a ohodnotíme práce žiakov. Vytvorené pozvánky žiakom vytlačíme.

Možné úskalia a problémy, najčastejšie chyby: Pravdepodobne najčastejšie bude potrebné žiakov upozorňovať, zdôrazňovať a opakovať im, že text, ktorý chcú upraviť, je potrebné najskôr označiť.

Rozširujúce úlohy (úlohy na precvičenie, prepojenie s učivom z predchádzajúcich hodín, úlohy pre žiakov, ktorí skončia skôr):

 • · Oživiť pozvánku na večierok zmenou farby niektorých častí písma.
 • · Ozvláštniť pozvánku vložením obrázkového znaku z neštandardného druhu písma.
 • · Vytvoriť podobnú pozvánku na večierok pre učiteľov do zborovne. Učiteľom v nej musíme vykať. Uvedomiť si, ako musíme pozvánku zmeniť, aké informácie do nej musia pribudnúť.

Hodnotenie každý podľa svojich zvykov.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s